VIETNAMESE VERSION

PREWEDDING

WEDDING CEREMONY

WEDDING FILM

PREWEDDING FILM

PHOTO GLAMBOOTH

MÓN QUÀ NHỎ DÀNH TẶNG CHO KHÁCH MỜI ĐÁM CƯỚI


100 PAX - 10.000.000


Nhận ảnh trực tiếp ngay tại chỗ

100 ảnh in lấy liền cỡ 10x15

Thư viện ảnh trực tuyến

Phát sinh ngoài 100 ảnh ; 50.000 / 1 ảnh

ENGLISH VERSION

PREWEDDING

WEDDING CEREMONY

WEDDING FILM

PREWEDDING FILM

PHOTO GLAMBOOTH

SMALL GIFT FOR YOUR WEDDING GUEST


100 PAX - 10.000.000


Realtime reciving photo

100 instant printing picture size 10x15

Online gallery

Extra printting picture over 100 picture ; 50.000 / 1 picture